ΤΟ ΕΡΓΟ

Σήμερα υπάρχει διαθέσιμος στο Διαδίκτυο ένας μεγάλος όγκος ψηφιοποιημένων πολιτιστικών δεδομένων τα οποία όμως μένουν ανεκμετάλλευτα, διότι:

 • είναι κατακερματισμένα σε διαφορετικά αποθετήρια/βάσεις δεδομένων, μη αναζητήσιμα ή προσβάσιμα
 • μεγάλο ποσοστό του υλικού είναι χαμηλής ποιότητας και με ελλειπή περιγραφή (μη δομημένα/έλλειψη μεταδεδομένων)
 • οι φορείς ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα αναπαράστασης
 • δεν υπάρχουν εύχρηστα εργαλεία για τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη με ελκυστικό και πρωτότυπο τρόπο του ψηφιακού υλικού από φορείς στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού
 • δεν υπάρχουν εφαρμογές/υπηρεσίες που θα προσελκύουν τον μέσο χρήστη να διαδράσει με το πλούσιο ψηφιακό πολιτιστικό υλικό και να το αξιοποιήσει δημιουργικά με τρόπο ευχάριστο και ευρηματικό (π.χ. για να φτιάξει μια δική του ψηφιακή έκθεση ή αφήγηση, για διδακτικούς σκοπούς κτλ).

Το έργο αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τα παραπάνω ζητήματα συνδυάζοντας καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα στους τομείς της α) αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής, β) μαζικών δεδομένων και γ) της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα, καθώς και υπάρχοντα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, θα αξιοποιηθούν οδηγώντας στη σχεδίαση και ανάπτυξη (prototype) ενός καινοτόμου λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει την ανάκτηση, οργάνωση και δημιουργική επανάχρηση ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων, ανοίγοντας πολλές δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησής του στους κλάδους του πολιτισμού και του τουρισμού, δύο από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της Ελληνικής οικονομίας.

Κύριοι στόχοι του έργου ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ είναι η εκπόνηση έρευνας αιχμής σε τομείς που διέπονται τόσο από αυξημένες ανάγκες διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων, όσο και από δημοφιλεία μεταξύ των ίδιων των ερευνητών του χώρου. Οι θεματικές περιοχές που συγκεντρώνουν αυτά τα στοιχεία στην σημερινή εποχή είναι αναμφίβολα η αναπαράσταση γνώσης και συμπερασμού, η αναπαράσταση και διαχείριση μαζικών δεδομένων και η αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για την ανάπτυξη μεθόδων και λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή, και επανάχρηση πολιτιστικών δεδομένων, με τρόπο ο οποίος θα είναι καινοτόμος και συνάμα αποδοτικός.

Καινοτομία στην εφαρμοσμένη έρευνα:

 • Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων: πρόταση προτύπων αναπαράστασης και σχεδιασμός αλγορίθμων και μεθόδων που θα αυτοματοποιούν, κατά το δυνατόν, την ομογενοποίηση των διάσπαρτων και ετερογενών δεδομένων (με την αντιστοίχηση τους σε κοινό μοντέλο περιγραφής) και τον καθαρισμό τους.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την εξαγωγή νοήματος από μαζικά δεδομένα: εξαγωγή χρήσιμης σημασιολογικής πληροφορίας από ακατέργαστο οπτικό και κειμενικό υλικό (μη δομημένα δεδομένα). Για το σκοπό αυτό θα προταθούν κατάλληλες μέθοδοι ανάλυσης φυσικής γλώσσας και ανάλυσης εικόνας σε συνδυασμό με τεχνικές μηχανικής μάθησης και μεθόδους αυτόματου συμπερασμού με βάση κανόνες.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την εύχρηστη και εξατομικευμένη αλληλεπίδραση με πολιτιστικό περιεχόμενο: έρευνα στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, με έμφαση στο σχεδιασμό διεπαφών για πλοήγηση και αναζήτηση με προσωποποιημένα χαρακτηριστικά καθώς και διεπαφών για εκστρατείες πληθοπορισμού με στοιχεία εμπνεόμενα από παιχνίδια (gamification).

Καινοτομία σε οικονομικά αξιοποιήσιμες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας:

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών υποδομής (βάσεις και ευρετηρίαση δεδομένων, Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών-API) για την αναζήτηση, ανάκτηση και επεξεργασία πολιτιστικού περιεχομένου και μεταδεδομένων. Οι υπηρεσίες υποδομής θα διατεθούν σαν προϊόν σε τρίτους (API-as-a-product) για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών (π.χ. σε μια εταιρεία που επιθυμεί να αναπτύξει μια τουριστική εφαρμογή για κινητό).
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες αναζήτησης, οργάνωσης, παρουσίασης και δημιουργικής επανάχρησης πολιτιστικού περιεχομένου όπως τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων, τη συνεργασία με άλλους χρήστες για συν-δημιουργία πολιτιστικών προϊόντων (π.χ. συλλογικών αφηγήσεων), τον σχολιασμό και την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε πολιτιστικό υλικό. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε τελικούς χρήστες (business-to-comsumer) και μπορούν να αξιοποιηθούν από διάφορους φορείς για την προβολή τους και την προσέλκυση νέων ακροατηρίων (business-to-business, δείτε και επόμενο σημείο).
 • Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα παρέχει επίσης α) ένα εργαλείο δημιουργίας προσαρμοσμένων διαδικτυακών χώρων για την προβολή φορέων (cultural web space builder) που θα προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες σαν κομμάτι μιας εξειδικευμένης ιστοσελίδας και β) ένα εργαλείο για το λανσάρισμα προσαρμοσμένων διαδικτυακών εκστρατειών πληθοπορισμού με στοιχεία παιχνιδοποίησης για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση των πολιτιστικών δεδομένων μέσω της κινητοποίησης χρηστών. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται κυρίως σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού (μουσεία, πολιτιστικά αρχεία και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς) και του τουρισμού (π.χ. φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να αυξήσουν την τουριστική τους κίνηση, ταξιδιωτικοί πράκτορες που ενδιαφέρονται να αναδείξουν συγκεκριμένους προορισμούς κτλ).