ΕΤΑΙΡΟΙ

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από δύο ερευνητικούς φορείς, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εν συντομία και εφεξής «ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ») και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (εν συντομία, «ΙΠ») σε συνεργασία με μία επιχείρηση υψηλής τεχνολογικής στάθμης και καινοτομίας, την εταιρία Soliddop (εν συντομία, «SDP»).

Καθήκοντα

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει από το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ έχει μακρά εμπειρία στην διεξαγωγή έρευνας σχετικής κυρίως με πρότυπα μεταδεδομένων, οντολογίες, εξόρυξη γνώσης, σημασιολογική επεξεργασία και εμπλουτισμό δεδομένων, και δευτερευόντως με άλλους συναφείς τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, από τη συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας σε πλήθος έργων στον τομέα του πολιτισμού, π.χ. Europeana Space, Europeana Food and Drink, LoCloud κ.ά., έχει αποκτήσει εξειδίκευση στις τεχνολογικές προκλήσεις που αφορούν τη διαχείριση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προαναφερόμενη ερευνητική εμπειρία δικαιολογεί τον ρόλο του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ως συντονιστή του έργου καθώς και τον σημαντικό ρόλο του στην ΕΕ1 – Ανάλυση και προδιαγραφή τεχνολογικών απαιτήσεων για λογισμικό σχετικό με την ανάκτηση, διαχείριση και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου. Επιπλέον στην  ΕΕ2 – Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων, με την ουσιαστική του συμβολή στην ΕΕ3 – Ανάπτυξη μεθόδων για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων, σχετικά με την εξαγωγή γνώσης από μαζικά δεδομένα και τον επικουρικό του ρόλο στην ΕΕ3 σχετικά με την αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής.

Η ερευνητική ομάδα που συμμετέχει από το ΙΠ έχει διεξαγάγει εκτενή έρευνα τόσο στο πεδίο των μαζικών δεδομένων και της μηχανικής μάθησης, όσο και στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Επίσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει σχεδιάσει τεχνολογικές λύσεις για την τουριστική προβολή των Ιονίων νήσων και έχει ενδιαφέρον να διερευνήσει πώς αυτές μπορούν να βελτιωθούν με την αξιοποίηση των μεθόδων διαχείρισης πολιτιστικών δεδομένων που θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Σε αντιστοιχία με την πρότερη ερευνητική του εμπειρία και τους στόχους του, το ΙΠ θα ηγηθεί των ΕΕ3 – Ανάπτυξη μεθόδων για την επεξεργασία μαζικών δεδομένων και ΕΕ4 – Ανάπτυξη μεθόδων για την εύχρηστη και εξατομικευμένη αλληλεπίδραση με πολιτιστικό περιεχόμενο, θα συμβάλλει ουσιαστικά στο παραδοτέο Π1.3 σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους για την διαχείριση μαζικών δεδομένων και θα έχει επικουρικό ρόλο στην ΕΕ2 – Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαλειτουργικότητα πολιτιστικών δεδομένων. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα θα συμβάλει μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και ουσιαστικής καθοδήγησης και στην ΕΕ5 – Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά την ανάπτυξη του API και της διαδικτυακής πλατφόρμας.

H επιχείρηση πληροφορικής Soliddop έχει εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού για πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημόσιους φορείς. Το λογισμικό αυτό αφορά είτε την συλλογή και τεκμηρίωση ψηφιακού πολιτιστικού υλικού (κυρίως οπτικοακουστικού) είτε τη δημιουργία παραδοσιακού τύπου portal. Βασικός στόχος της στο έργο είναι η απόκτηση και ενσωμάτωση της απαραίτητης γνώσης από έμπειρους ερευνητές ώστε να μπορέσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της αναπτύσσοντας υπηρεσίες υποδομής και εφαρμογές που προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όσον αφορά στην έξυπνη διαχείριση και δημιουργική επανάχρηση πολιτιστικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό θα ηγηθεί της ΕΕ5 – Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάκτηση, διαχείριση, προβολή και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού καθώς και της ΕΕ6 – Κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου για την κατάστρωση επιχειρηματικού πλάνου οικονομικής αξιοποίησής τους. Επίσης θα έχει ενεργό ρόλο στην ΕΕ1 – Ανάλυση και προδιαγραφή τεχνολογικών απαιτήσεων για λογισμικό σχετικό με την  ανάκτηση, διαχείριση και επανάχρηση πολιτιστικού περιεχομένου ώστε η προδιαγραφή των απαιτήσεων να καθοδηγηθεί από τις ανάγκες της.