ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο οργανώνεται σε έξι αλληλένδετες Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), κάθε Ενότητα Εργασίας περιλαμβάνει μια δέσμη παραδοτέων, ενώ οι τρεις συνεργαζόμενοι εταίροι έχουν υπό την ευθύνη τους από δύο ΕΕ ο καθένας, ανάλογα με την εξειδίκευση της ομάδας έργου του καθενός. Ειδικότερα:

Στην ΕΕ1 θα υλοποιηθεί η ανάλυση απαιτήσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει το λογισμικό για την συλλογή, ανάκτηση και αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου.

Στην ΕΕ2 θα γίνει εφαρμοσμένη έρευνα από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από την έρευνα που θα γίνει θα προκύψουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στου τομείς, Semantic Web, MachineLearning, Bigdata, Digital Cultural Heritage, Crowdsourcing και Gamificationstechniques

Στην ΕΕ3 θα γίνει εφαρμοσμένη έρευνα από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από την έρευνα που θα γίνει θα προκύψουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στου τομείς, Semantic Web, MachineLearning, Bigdata, Digital Cultural Heritage, Crowdsourcing και Gamificationstechniques

Στην ΕΕ4 θα γίνει εφαρμοσμένη έρευνα από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από την έρευνα που θα γίνει θα προκύψουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στου τομείς, Semantic Web, MachineLearning, Bigdata, Digital Cultural Heritage, Crowdsourcing και Gamificationstechniques

Στην ΕΕ5 θα γίνει η ανάπτυξη των εργαλείων λογισμικού (1η Έκδοση). Η 1η έκδοση θα περιέχει τα εργαλεία υποδομής για την ανάκτηση και διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων καθώς και τα εργαλεία της διαδικτυακής εφαρμογής για την αναζήτηση, προβολή, επανάχρηση και τον πληθοπορισμό των πολιτιστικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα τη ενότητας 5 θα παρουσιαστούν σε ημερίδες σχετικές με επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Η ΕΕ6 θα περιέχει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου για την επιτυχή και βιώσιμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Για την δημιουργία του επιχειρηματικού μοντέλου θα γίνει έρευνα αγοράς η οποία θα ανατεθεί σε εξειδικευμένους επαγγελματίες με στόχο την ανάλυση του προφίλ και των αναγκών των πιθανών πελατών-στόχων. Στην συνέχεια, θα προετοιμαστεί με τη βοήθεια συμβούλων το λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο για την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.