Καλώς ορίσατε

στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού έργου
ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ
ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητας δεδομένων πολιτιστικού αποθέματος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και υλοποιείται από την σύμπραξη δύο ερευνητικών φορέων, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με μία επιχείρηση υψηλής τεχνολογικής στάθμης και καινοτομίας, την εταιρία Soliddop.

Τελικό Συνέδριο για τις υποδομές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν πολιτιστικό περιεχόμενο

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, 10:00-16:45
Online – Σύνδεσμος Zoom (παρακαλώ πατήστε εδώ)


Διάρκεια

36 μήνες

Κωδικός έργου

Τ1ΕΔΚ-01728

Προϋπολογισμός

800.000 €