ΑΡΧΙΚΗ2021-02-15T19:48:23+00:00

Καλώς ορίσατε

στον δικτυακό τόπο του ερευνητικού έργου
ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ
ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητας δεδομένων πολιτιστικού αποθέματος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και υλοποιείται από την σύμπραξη δύο ερευνητικών φορέων, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με μία επιχείρηση υψηλής τεχνολογικής στάθμης και καινοτομίας, την εταιρία Soliddop.

Διάρκεια

36 μήνες

Κωδικός έργου

Τ1ΕΔΚ-01728

Προϋπολογισμός

800.000 €